Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019


Důležité termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce
2017/2018 a další informace pro uchazeče
 
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se
předkládají do 30. listopadu 2017 pro 1. kolo přijímacího řízení,
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se
předkládají do 1. března 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení,
• uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu 2017 a až na 2
obory vzdělání k 1. březnu 2018; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách
vždy uvádí ve stejném pořadí (podáním přihlášky do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole
do oborů vzdělání bez talentové zkoušky),
 
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního
vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od
2. ledna 2018 do 15. ledna 2018; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna 2018 do 15. února 2018,
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání
konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna 2018 do 31. ledna 2018,
• termín konání tzv. školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání ředitel školy
rozhodne, stanoví ve dvou termínech od 12. dubna do 28. dubna (týká se oborů
s maturitní zkouškou),
• termín konání školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez
maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení (pokud o jejím konání ředitel rozhodl) je
stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2018.
 
Povinné jednotné zkoušky se konají formou písemných testů v oborech vzdělání
s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů
82 Umění a užité umění) ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího
oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení, a to pro všechny formy vzdělávání.
Uchazeči, který se v 1. kole přijímacího řízení hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou, konají (kromě talentové zkoušky) i jednotnou zkoušku.
Hodnocení jednotné zkoušky zapracují školy v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný
test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát,
v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém
stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do
celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek písemného testu.
 
Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání
(Centrum) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2018. Po zpřístupnění těchto
výsledků ukončí ředitel školy do 2 pracovních dnů hodnocení uchazečů a zveřejní seznam
přijatých uchazečů (nepřijatým se doručí rozhodnutí o nepřijetí). Vyhlášení výsledků
přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu
přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo
přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky
uskuteční nejdříve 22. dubna 2018.
Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním
zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí
(zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy
vzdělávání).
 
Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech a je stanovena na dny:
1. termín:
12. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,
13. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií,
2. termín:
16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,
17. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.
Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na
dny:
1. termín: 10. května 2018,
2. termín: 11. května 2018.
 
Další důležité informace pro uchazeče:
• Uchazeč může podat v rámci 1. kola nejvýše 2 přihlášky.
• Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do 31. ledna (pozor - přesné a závazné informace
k přijímacímu řízení získají uchazeči přímo na školách nebo na jejich webových
stránkách, údaje z různých katalogů mohou být zastaralé...)
• Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení:
jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob
hodnocení jejich splnění,
předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy
vzdělávání.
 
• Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského
poradenského zařízení, ředitel školy rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání
jednotné zkoušky.
• Uplatnit zápisový lístek je možné jen jednou. Výjimka je možná ve dvou případech,
kdy jej uchazeč může vzít zpět (pokud bylo jeho odvolání úspěšné a v případě
uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl
následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).
• Uchazeč (žák základní školy) obdrží zápisový lístek do 15. března 2018 na ZŠ,
v ostatních případech vydá zápisový lístek krajský úřad.
• Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole
není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.
• Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné
zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné
podmínky pro přijetí.
 
• Jednotnou zkoušku bude uchazeč, který si podal přihlášku do oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou, konat v této škole (v těchto školách), a to
i v případě, že nevykoná úspěšně talentovou zkoušku a účastní se jednotné zkoušky
z důvodu podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení v jiném oboru vzdělání
s maturitní zkouškou. Pořadí škol uvedených v přihláškách určuje, kde a kdy (v 1.
nebo v 2. termínu vyhlášeném ministerstvem) se uchazeč zúčastní jednotné zkoušky.
• V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu jen na jednu školu s oborem
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, má možnost vyznačit v přihlášce podané
do 1. března na obory vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky, ve které
škole bude konat jednotnou zkoušku podruhé; v jednom termínu lze konat jednotnou
zkoušku na jedné škole (oboru vzdělání).
 
• Odvolání proti rozhodnutí ředitele lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
doručení rozhodnutí ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.
• K naplnění předpokládaného počtu přijímaných může ředitel vyhlásit další kola
přijímacího řízení (pro další kola není počet přihlášek omezen).
 
Další informace získáte na:
www.msmt.cz (Vzdělávání – Střední vzdělávání – Přijímání na střední školy a konzervatoře)
www.cermat (Jednotná přijímací zkouška 2018)

Jak vyplnit zápisový lístek

Instrukce k vyplnění zápisového lístku:

 • JMÉNO
 • DATUM NAROZENÍ A ADRESA – doplnit údaje Vašeho dítěte
 • STÁT – stačí uvést ČR
 • JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE – stačí uvést jednoho z rodičů, stejně jako jste již uvedli na přihlášce
 • ZAPISUJI UVEDENÉHO … NA ŠKOLNÍ ROK – 2018/2019
 • NÁZEV ŠKOLY, KÓD A NÁZEV OBORU – opište z rozhodnutí o přijetí, které Vám pošle střední škola
 • DATUM – podpisu
 • PODPISY
  • 1x zákonného zástupce
  • 1x žáka
 • ZRUŠENÍ ZÁPISU – nevyplňovat (až v případě, že budete přenášet zápisový lístek na jinou školu)

Vzít zpět odevzdaný zápisový lístek se, až na výjimku, neumožňuje.

 • Výjimkou je případ, kdy je odvolání žáka proti nepřijetí úspěšné.
 • Dokladem pro zpětné vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
 • V takovém případě vyplníte druhou tabulku a odevzdáte střední škole.