Horní menu

Aktuality ze třídy

 

Týden od 4.5. do 7.5.2020

Český jazyk

Při videohovoru si zopakujeme druhy Pk.

Pro učivo o několikanásobném Pk potřebujeme opakovat spojky.

Všechny další větné členy mohou být několikanásobné, určujeme u nich poměr. Úkol pro vás na tento týden – opakovat spojky + naučit se poměry mezi členy několikanásobných větných členů (viz. tabulka)

 

SPOJKY

1.     Co mají podtržená slova společného? Jak je nazýváme?

Rychle jsme se najedli a pospíchali domů.

Nejela jsem na výlet, protože jsem onemocněla.

Na tržnici si koupili čerstvé ovoce i zeleninu.

 

Co o tomto slovním druhu víš?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.     Vyhledej spojky v těchto větách, podtrhni je. Co spojují?

Má radost, protože dostal nové kolo.

V zahradách konečně rozkvetly sněženky a bledule.

I když jí nebylo dobře, ze zkoušky dostala 1.

Do školy nešel, ale doma také nebyl.

 

Rozděl tyto spojky na souřadicí a podřadicí. Uveď další příklady.

Spojky souřadicí:……………………………………………………………………………………………………….

Spojky podřadicí:………………………………………………………………………………………………………

 

 

3.     Urči větné členy u podtržených slov a napiš je do křížovky:

1.     Ve škole jsme četli a poslouchali pohádky od Boženy Němcové.

2.     V sobotu a v neděli budeme lyžovat v Jeseníkách.

3.     Rodiče i prarodiče se přišli podívat na mé vystoupení.

4.     Přivítali jsme slavného a oblíbeného hokejistu.

5.     Lupič byl chycen a uvězněn.

6.     Na jarmarku se prodávaly zejména výrobky ze dřeva a ze slámy.

7.      

1

           

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

3

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak nazýváme podtržené větné členy?

Řešení:

1.     Spojky – neohebný slovní druh, spojují věty nebo větné členy, dělíme je na spojky souřadicí a podřadicí.

 

2.     Má radost, protože dostal nové kolo.

V zahradách konečně rozkvetly sněženky a bledule.

I když jí nebylo dobře, ze zkoušky dostala 1.

Do školy nešel, ale doma také nebyl.

 

Rozděl tyto spojky na souřadicí a podřadicí. Uveď další příklady.

Spojky souřadicí: a, ale; př. i, ani, dokonce, avšak, nebo, vždyť, …

Spojky podřadicí: protože, i když; př. aby, kdyby, ačkoliv, až, že,…

xxx

Významové poměry mezi členy ve větných členech několikanásobných

Významový poměr poznáme:

·       podle toho, v jakém vztahu jsou vůči sobě navzájem obsahy výpovědí (několikanásobných větných členů, vět hlavních a souřadně spojených vět vedlejších)

·       podle spojovacího výrazu

Významové poměry určujeme:

·       mezi členy několikanásobného větného členu, př. maminka a tatínek – poměr slučovací

·       mezi souřadnými větami hlavními, př. Maminka nakoupila a uvařila oběd.

·       mezi souřadně spojenými větami vedlejšími, př. Maminka uvařila těstoviny, které mám moc rád a které jím na všechny způsoby.

 

Několikanásobné větné členy a významové poměry mezi nimi

·       Mezi členy několikanásobného větného členu neurčujeme pouze poměr příčinný – důvodový

·       Několikanásobnými větnými členy mohou být: několikanásobný podmět, přísudek, předmět, příslovečná určení i doplněk

Druhy významových poměrů

 

Charakteristika

Spojovací výrazy

Příklady

Poměr slučovací

větné členy jsou mluvnicky i významově rovnocenné

a, i, ani, nebo, také, potom, i-i, ani-ani, jednak-jednak, hned-hned, tu-tu, dílem-dílem

Pepa byl vysoký a silný.

Poměr stupňovací

2. větný člen stupňuje obsah 1. větného členu

2. větný člen je obsahově závažnější

ba, dokonce, ba dokonce, ba i, dokonce i, nejen-ale, nejen-ale i, nejen-nýbrž

Pepa byl hodně vysoký, dokonce vyšší než Karel.

Poměr odporovací

2. větný člen popírá (odporuje nebo omezuje) obsah 1. větného členu

ale, avšak, však, nýbrž, jenže, sice-ale

Pepa nebyl nemocný, nýbrž zdravý.

Poměr vylučovací

obsahy větných členů se navzájem vylučují

nebo, anebo, či, buď-nebo, zdali-či, zdali-nebo

Dostane to buď Pepa, nebo Karel.

Poměr důsledkový

1. větný člen = příčina, 2. větný člen = důsledek, následek, výsledek 1. větného členu

proto, a proto, tedy, a tedy, tudíž, a tudíž, tak, a tak

Máme myši, a proto ta kočka.

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php   

Tyto stránky vám dávají prostor k procvičování. Najdete zde PK.

 

Dějepis

Revoluce 1848 v Uhrách (začala v březnu 1848)

Cíl – získat samostatnost

Maďaři začali s maďarizací  = bouří se nemaďarské národy

1849 – František Josef I. bojuje v S Itálii, Maďaři využívají -  začínají novou vlnu bojů – snaha sesadit Habsburky – císař žádá o pomoc ruského cara

Povstání v Uhrách potlačeno – srpen 1849

 

Revoluce v českých zemích

Březen 1848 – Češi předávají císaři petici, která obsahuje (doplň z učebnice)

1.požadavky liberální =

2.státoprávní a národnostní =

Češi a čeští Němci – spor kvůli sjednocování Německa (jednání frankfurtského sněmu, Fr. Palacký)

Slovanský sjezd (červen 1848) – mělo se řešit postavení slovanských národů v monarchii, přeměna monarchie na federaci – byl přerušen

Boje v Praze, barikády – zemský velící generál Windischgratz, jeho manželka byla náhodou zasažena kulkou, zemřela.

Tvrdý postup proti Praze – ostřelování děly, Praha kapituluje, vyhlášen výjimečný stav (vyostření vztahů Čechů a pražských Němců) = konec revoluce

https://www.youtube.com/watch?v=GG4BuF8zmz0     R-U hymna

https://www.youtube.com/watch?v=BNQiFxfR-QA     R-U hymna v češtině

https://www.youtube.com/watch?v=bXdlTQE6nQY     rok 1848 v Praze

PODÍVEJTE  SE.

 

Matematika 8. ročník

O jeden den zkrácený je rovněž 8. týden výuky na dálku. V něm nás bude čekat trojúhelník a jeho konstrukce (navazující učivo na minulou látku).

Nejdříve si připomeňme na str. 30 (oddíl 8.3.), co je součástí každé konstrukční úlohy a z čeho při tom vycházíme. Do sešitu si o tom udělejte stručné zápisky.

Dále se podíváme na jednotlivé konstrukce při zadání různých vlastností trojúhelníku. K lepšímu pochopení a názornému vysvětlení učiva budu vkládat ke každému typu příkladu jednotlivá videa (pozor ve videích chybí zkoušky).

Prostudujte si řešené cv. 30/1.1. (nově známe výšku v troj.) a dle něho vypracujte 30/1.2.,

  31/4 b) – nezapomeňte narýsovat všechna řešení

Konstrukce trojúhelníku se zadanou výškou

https://www.youtube.com/watch?v=EXsCQvZeWN4

Dále dle ukázkového př. 31/2.1., sestrojte 31/2.2. (opět narýsujte všechna řešení)

Konstrukce trojúhelníku s pomocí Thaletovy kružnice

https://www.youtube.com/watch?v=FequYk88WsY

Dle vyřešeného cv. 32/8.1., vypracujte 32/8.2.

Konstrukce trojúhelníku se zadanou těžnicí

https://www.youtube.com/watch?v=6nY-iI7Yjls

Každý den proveďte jeden typ konstrukce, ať se vám to neplete.

 

Chemie 8. ročník

Učivo v týdnu od 4. – 7.5.

Na procvičování názvosloví kyselin zůstávají i nadále z minulého týdne 2 dokumenty (rovněž jsou k vytištění z MS Teams – soubory).

A nyní podrobněji další důležité kyseliny (H2SO4, HNO3).

Kyselina sírová H2SO4

Učebnice – str. 98-99 – přečtěte si a vypište poznámky do sešitu. V následujícím odkazu máte zásadní pokusy s kys. sírovou.

https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-kyseliny-sirove-s-cukrem-5e4418ec17fa7870610ed13e

Kyselina dusičná HNO3

Učebnice – str. 100 – opět si přečtěte a zapište poznámky do sešitu

 

Anglický jazyk:

A8 - 4.-8.5..pdf

Německý jazyk:

N8 a - 4.-8.5..pdf

N8 b - 4.-8.5..pdf

 

Přírodopis:

*Napiš si do sešitu:

Útrobní nervy = vegetativní = autonomní:

-        Nelze ovládat vůlí.

-        Řídí činnost vnitřních orgánů a hladkého svalstva.

-        Ovlivňují dýchání, srdeční činnost nebo činnost žláz.

-        Rozdělují se na 2 typy

a)      Sympatikus – organismus aktivuje – př. zvyšuje srdeční činnost.

b)     Parasympatikus – organismus tlumí – př. zpomaluje srdeční činnost.

Onemocnění NS:

-        Úrazy – poranění a přerušení míchy – ochrnutí, krvácení do mozku, otřes mozku aj.

-        Klíšťový zánět mozku – viry – očkování!

-        Lymeská borelióza – bakterie – nelze očkovat.

-        Vzteklina – viry.

-        Nádory.

-        Roztroušená skleróza – rozpad myelinových pochev.

-        Epilepsie – poruchy vědomí.

-        Vyhřezlá ploténka – až ischias.

-        Parkinsonova nemoc – zjisti informace.

-        Alzheimerova nemoc – zjisti informace.

-        Beri – beri – rozpad myelinových pochev obvodových nervů.

-        aj.

*PS str. 28 – cvičení 7, 8.

*PS – test str. 29.

*MT – kvíz – NS – 13.5.

 

Zeměpis:

Zapiš si do sešitu:

Spotřební průmysl

Spotřební průmysl zahrnuje mnoho odvětví a oborů – vyrábějí produkty pro obyvatelstvo.

Prohlédni si schéma rozdělení průmyslu.

1.      Textilní – zpracovává bavlnu, vlnu, len, hedvábí, jutu, konopí, umělá vlákna.

2.      Oděvní – výroba textilií a oděvů.

3.      Kožedělný, kožešnický a obuvnický – zpracovává přírodní kůži a kožešinu.

4.      Dřevozpracující – zpracování papíru, nábytkářství aj.

5.      Potravinářský – zpracovává produkty rostlinné a živočišné výroby.

6.      Polygrafický průmysl – tisk knih, novin, časopisů.

7.      Klenotnický – výroba šperků.

Úkoly:

1.      Zjisti na štítku svého oděvu, z jakých materiálů a kde byl vyroben.

2.      Které obory potravinářského průmyslu jsou zastoupeny ve vašem okolí? Uveď název firem.

3.      Vyjmenuj potravinářské výrobky, které se staly proslulými ve světě. Ze kterých zemí pocházejí?

Fyzika:

1.     Nakresli siločáry elektrického pole mezi dvěma nesouhlasně zelektrovanými koulemi.

2.     Co jsou to siločáry elektrického pole?

3.      Jak byste charakterizovali stejnorodé elektrické pole?

4.     Jak je definován el. proud jako děj a jako fyzikální veličina? Jak el. proud značíme a jaká je jeho jednotka?

5.     Vodičem prohází elektrický proud 25 mA. Jaký elektrický náboj projde vodičem za 12 s?

6.     Napište vztah, podle kterého je definováno elektrické napětí a vysvětlete význam použitých značek.

7.     Čím měříme elektrický proud? Nakreslete schéma el. obvodu.

8.     Napište znění OHMOVA zákona.

9.     Na jakých vlastnostech závisí velikost el. odporu vodiče?

10.  Určete velikost el. napětí zdroje připojeného k obvodu o odporu 56 kW, když jím protéká el. proud 12 mA

11.  Určete velikost el. proudu procházejícího obvodem. K obvodu je připojen zdroj o napětí 12 V, el. Odpor spotřebičů je 0,6 kW

12.  Určete velikost celkového odporu rezistorů řazených do obvodu dle obrázku:
R1 = 75 W; R2 = 500 W; R3 = 200 W; R4 = 125 W.

Snímek obrazovky (312).png

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

Týden od 27.4. do 30.4.2020

Český jazyk

Kontrola úkolů – učebnice str. 82/ test, Demokritos – odpovědi na ot.

Nové učivo = PK postupně rozvíjející a několikanásobný

Přívlastek

Bývá vyjádřen:

·       Přídavným jménemnejvyšší pohoří, daleká cesta

·       Podstatným jménem – závažnost jednání, dohra u soudu

·       Zájmenemjejí ústupek, každý člověk, který král

·       Číslovkou tři bratři, mnoho úrazů, mezi čtyřma očima

·       Infinitivem – snaha ovlivnit, rozhodnutí zaplatit

·       Příslovcem – cesta zpět, placení předem

 

Přívlastek shodný – může jím být i:

·       Nesklonné přídavné jménosuper džíny, mega hit, prima sezóna

·       Nesklonné zájmenojeho rekord, v jeho vlasti, s jejich dcerou, jejich auto

·       Podstatné jméno stojící před řídícím podstatným jménemchudák babička, básník Neruda

·       Základní číslovka -  o pěti spisovatelích, šest aut

 

Přívlastek neshodný – např.

·       Ztráta jistoty, ministr financí, důvěra v rodiče, hodinu před půlnocí

Přívlastek postupně rozvíjející 

Podstatné jméno je rozvíjeno postupně, význam je postupně zpřesňován.

·       Pořadí nejde zaměnit.

·       V textu se neodděluje čárkou.

·       Většinou je to Pks.

·       tvůj nejlepší nápad, všichni naši přátelé

·       každý jeho nový umělecký projekt

Přívlastek několikanásobný

Dochází k přiřazování mluvnicky nezávislých rovnocenných výrazů.

·       Pořadí lze zaměnit.

·       V textu se odděluje čárkou.

·       Může být Pks i Pkn.

·       Levná, ale důmyslná bezpečnostní zařízení -  Pks

·       Dnešní a zítřejší počasí – Pks

·       Počasí dnes a zítra – Pkn

 

Učebnice – str. 84 – viz tabulka

Do ČjŠ zpracujte cv. 84/1. (kontrola 4.5.)

 

Dějepis 

Revoluce 1848 v Rakousku

Základní informace najdete v modrém sloupci na str. 95.

Přečíst text, zápis + naučit se (jen to základní)

 

Revoluce 1848 v Rakousku

Vypukla povstáním ve Vídni (březen) – císař Ferdinand I. musel odvolat kancléře Metternicha, slíbil ústavu (přistoupil na požadavky Čechů a Maďarů)

Ústava – neliberální, proto další povstání (květen) – odvolána

Novou ústavu – připravuje říšský sněm, císař utíká do Innsbruku

Září 1848 – zrušeno poddanství, robota, další poddanské povinnosti

Nepokoje v Uhrách (nemaďarské národy se bouří) – císař přesídlil do Olomouce, říšský sněm zasedá v Olomouci (tvoří ústavu)

Prosinec 1848 – abdikace císaře Ferdinanda I., František Josef I. císařem v 18 letech = nechal tajně vypracovat jinou ústavu, rozehnal sněm v Kroměříži

 

Matematika 

Začínáme 7. týden výuky na dálku a opět o jeden den zkrácený.

Nejdříve se podíváme na výsledek pohádky O Pokustónově klobouku. Tak co, vešli se králíci do klobouku či nikoli? Pokud jste vypočítali, že ano, neboť objem klobouku je 7,85 l a „objem“ králíků 5,5 l, máte to správně.

Po zopakování konstrukčních úloh nyní přijde to těžší.

Množiny bodů dané vlastnosti

Velmi pozorně si přečtěte str. 26–27 ukázkové příklady s obrázky.

Poté si zakreslete obr. 16 do sešitu a vedle si opište vlastnost osy úsečky z modrého rámečku pod ním.

Následně si opište tučně vytištěný text níže (podmínky množiny všech bodů dané vlastnosti).

Opět si zakreslete obr. 17 a k němu dva následující modré rámečky.

Sestrojování množin bodů dané vlastnosti

Dle řešeného cv. 27/1.1. narýsujte cv. 27/1.2. (hledanou množinu bodů vyznačte vždy a u všech cvičení barevnou pastelkou) a zdůvodněte 27/1.3.

Opět dle řešeného cv. 28/2.1. sestrojte 28/2.2. a 28/2.3.

28/4 obr. 26, 27 (zda jste správně vyjádřili vlastnost bodů v obr. naleznete ve výsledcích – správnou formulaci si poté opište)

29/5

29/6                        doporučuji u těchto cvičení si nejdříve udělat náčrtek, jak bude obrázek vypadat,

29/9                         teprve až potom provést konstrukci (bez postupu a bez ověření)

 

Chemie 

Na prověření učiva názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů máte v MS Teams kvíz (k vyřešení je do čtvrtka 12:00 hodin). Než začnete, zkontrolujte si dle řešení v příloze křížovku na toto názvosloví z minulého týdne.

A nyní podrobněji nejdůležitější kyseliny (HCl, H2SO4, HNO3) – jaképak jsou jejich názvy?

K procvičení názvosloví kyselin máte v příloze mailu 2 dokumenty (vyřešte pouze názvy a vzorce kyselin, hydroxidy přijdou na řadu déle) – později budou k odevzdání.

Kyselina chlorovodíková HCl

Učebnice – str. 97 – přečíst (poznámky si opět opište z přílohy MS Teams – soubory). V následujícím odkazu máte pokusy s kys. chlorovodíkovou.

https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-kyseliny-chlorovodikove-s-kovy-5e4423f44908cf0125157e6b

 

Ch8-kyseliny-vzorce- 27.4..pdf

Ch8-křížovka-řešení.pdf

Ch8 kyseliny-názvy.pdf

 

Přírodopis:

*Učebnice str. 50 -51: Mozek.

Napiš si do sešitu:

1.      Od narození -15 mld. neuronů. Postupně ubývají.

2.      Uložen v lebce – obal tvoří 3 pleny – tvrdá plena a 2 měkké pleny ( omozečnice a pavučnice ). Mezi nimi je mozkomíšní mok.

3.      Z mozku vystupuje 12 párů mozkových nervů.

4.      Části mozku:

a)      Prodloužená mícha – nepodmíněné reflexy.

b)     Varolův most – spojnice mozek mícha, u savců, tvorba slin a slz.

c)      Mozeček – centrum koordinace pohybů a rovnováhy. Spojení s vnitřním uchem.

d)     Střední mozek – nejmenší část, zrak, sluch, pohyb očí.

e)     Mezimozek – funkce orgánů, tělesná teplota, funkce pohlavních žláz, hospodaření s vodou, propojen s hypofýzou.

f)       Koncový mozek – 2 hemisféry – mezi nimi vazník, 2 – 6 mm silná šedá kůra mozková, kůra je zbrázděná v mozkové závity. Hlubší brázdy oddělují mozkové laloky – čelní, temenní, týlní a spánkový. Hlavní centra uložená v mozkové kůře – viz příloha.

 

V příloze zasílám list – Člověk – NS I. Nalep si ho do sešitu a opiš si centra různých činností mozku k bodu f.

*PS – str. 27: cvičení 3, 4, a 5.

Zhlédni video: ctrl + kliknutí

https://www.bing.com/search?q=nezkreslena+veda+nervov%C3%A1+soustava&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=nezkreslena+veda+nervov%C3%A1+soustava&sc=0-33&sk=&cvid=F74DDCD8B4354234916E5616CB8BE1C7#

Př8 -27.-30.4..pdf

 

Zeměpis:

*Napiš si do sešitu:

Zpracovatelský průmysl

Hutnický

a)      Černá metalurgie – hutnictví železa a oceli. Hlavně v oblastech těžby uhlí a rud, také v přístavech – zpracování šrotu. Největší producenti oceli – Japonsko, Rusko, USA, Čína, Německo.

b)     Barevná metalurgie – hutnictví neželezných kovů. Měď, zinek, cín, jejich slitiny a zejména hliník z bauxitu – velmi energeticky náročná, proto v zemích s levnou výrobou energie – USA, Kanada, Rusko a Norsko.

Strojírenský

Nejrozšířenější odvětví průmyslu. Člení se na řadu odvětví.

a)      Těžké strojírenství – zařízení velkých rozměrů, v blízkosti hutních závodů.

b)     Lehké strojírenství – výroba automobilů, elektronických a optických přístrojů, počítačů, domácích spotřebičů atd.

Chemický

Ovlivňuje většinu odvětví hospodářství. Náročný na vodu, energii, kvalifikované pracovníky, suroviny a výzkum.

Těžká chemie – výroba kyselin, hnojiv, výbušnin, umělých vláken, syntetického kaučuku aj.

Petrochemie – zpracování ropy na tekutá paliva, plasty, prací prášky, kosmetiku aj.

Významné světové regiony – severní Amerika, západní Evropa, Rusko, východní a jihovýchodní Asie – Japonsko.

Tento průmysl značně znečišťuje životní prostředí.

Stavebních hmot

Dodává produkty do stavebnictví. Využívá přírodní materiály – kámen, štěrk, písek, cihlářské hlíny, cement, mramor.

Mezi největší znečišťovatele životního prostředí patří cementárny.

Průmysl keramický, sklářský a výroba porcelánu

Také využívá přírodní materiály. Hlavně keramickou hlínu, sklářské písky a kaolín.

 

Úkol: sepiš předměty, které tě obklopují a jsou produktem chemického průmyslu.

*PS: Zpracovatelský průmysl – str. 37 ?, cvičení 1,2 a 3. Str. 38 – 4 a 5.

 

Anglický jazyk

AJ 8-27.4.-30.4.pdf

AJ 8 b_18 tyden.pdf

AJ 8 c_18 tyden.pdf

 

Německý jazyk

N8-27.-30.4..pdf

 

Výchova k občanství

!!! Tento pracovní list naleznete také v aplikaci Microsoft Teams, kde ho můžete vypracovat po přihlášení pomocí údajů, které jste dostali od třídní učitelky !!!

Pokud můžete, tak pracujte v Microsoft Teams.

1)     Jaká je v České republice legální věková hranice pro první pohlavní styk?

a)     12 let

b)    15 let

c)     18 let

d)    21 let

 

2)     Jakého trestného činu se dopustí kdokoliv, kdo „provede“ jakýkoliv sexuální akt s osobou mladší, než je věková hranice uvedená v otázce č.1?

 

a)     Pohlavní zneužití

b)    Ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže

c)     Šíření pornografie

d)    Zanedbání výchovy

 

3)     Jak se nazývá člověk s poruchou pohlavní identity, který se cítí být příslušníkem opačného pohlaví? (Muž se cítí být ženou a naopak.) Někdy takový člověk podstoupí chirurgickou změnu pohlaví.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Fyzika

Řazení rezistorů učeb. str 150 – 152

Poznámky viz prezentace v Teamsech (paralelní řazení rezistorů)

28.4. test na Ohmův zákon a sériové řazení rezistorů v Teams

 

________________________________________________________________________________________

Týden od 20.4. do 24.4.2020

 

Český jazyk

Úkoly:

Kontrolní cv.14.4..pdf

Opakování PK – učebnice str.82 – odpovědi do ČjŠ, hodnoťte se podle uvedené tabulky

Zkontrolujeme společně 27.4.

Vrátíme se také k literatuře, budeme pracovat s textem = čtenářská gramotnost

TEXT – Měl Demokritos pravdu – vypracuj odpovědi – např. 1 a

Demokritos.pdf

Kontrola 27.4.

 

Dějepis

Opakujte učivo – Rok 1848 ve Francii, Itálii, Německu (str.91-93)

Následuje kvíz 27.4.

https://edu.ceskatelevize.cz/revoluce-1848-v-cechach-5e441a8ff2ae77328d0a6dac

Podívejte se kratičké video před studiem.

              

Nové učivo – Revoluce v Habsburské monarchii – str. 93-94

Přečtěte si text + zápis

Složitá situace – 3 země – rakouské země + země Koruny české + Uherské království (každá země své požadavky + společné = liberalizace poměrů, ústava, mzdy dělníkům,…..

Probíhají 3 revoluce, vliv událostí z Německa, Itálie

Situace v monarchii

Rakouští Němci – požadavek liberalizace poměrů + vytvoření ústavy

Češi a Němci v českých zemích  -  požadavek liberalizace poměrů + vytvoření ústavy

-čeští Němci chtějí velkoněmeckou koncepci

-Češi s velkoněm. koncepcí nesouhlasí + národnostní požadavky (rovnoprávnost češtiny s Nj,

 zrušení cenzury)

Maďaři – samostatnost + maďarizace (ostatní mají národnostní požadavky)

 

Matematika:

V tomto týdnu začneme opakováním a shrnutím kapitoly Kruh, kružnice, válec. A poté už nás bude čekat jen oddíl Konstrukční úlohy (2. díl učebnice).

Nejdříve si přečtěte matematickou pohádku O Pokustónově klobouku (zadání v MS Teams – soubory) a vypočítejte.

Do sešitu dle řešeného 65/18.1. spočítejte 65/18.2. (nejdříve ze vzorce vyjádřete neznámou, potom teprve dosazujte).

Souhrnná cvičení

Učebnice – str. 67/15 a)

                              68/15

V MS Teams máte na zopakování kapitoly kvíz (je potřeba vyplnit do pátku do 12:00 hodin).

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY (2. díl učebnice)

Základní konstrukční úlohy

Dle zadání v učebnici si zopakujte narýsováním následující úlohy:

26/1.5., 1.7., 1.11. (jako součást cv. 1.11. proveďte i rozbor, postup, konstrukci a ověření – viz šk. sešit z nižších ročníků)

26/2 a, b

26/6

 

Chemie:

Nejdříve si zopakujeme názvosloví dvouprvkových sloučenin (oxidy, sulfidy, halogenidy) – křížovku z přílohy si vytiskněte a vyluštěte.

Křížovka - názvosloví dvouprvkových slouč. 1.pdf

Kyseliny

Učebnice – str. 96 – přečtěte si látku (poznámky do sešitu máte v MS Teams - soubory)

K tomuto tématu patří i názvosloví kyselin. V odkaze níže je na tuto látku výukové video. Jsou zde i příklady na procvičení, které si samostatně udělejte do sešitu (správné výsledky naleznete ve videu) + vysvětlení v učebnici str. 99 u červené čáry.

Tvorba názvosloví kyselin https://www.youtube.com/watch?v=k_QP6daQa_0

 

Přírodopis:

*Zapiš si do sešitu:

Reflexní oblouk

Signály = vzruchy = impulsy – vznikají podrážděním čidel = receptorů ( tlak, světlo, teplo, zvuk ..).

Rychlost přenosu = 120 m/s

Vzruchy jsou přenášeny dostředivými nervy do míchy a mozku – vzniká odpověď a odstředivé nervy jí vedou do výkonného orgánu.

Odpověď = REFLEX

Celý proces = REFLEXNÍ OBLOUK

1.      První signální soustava:

a)      Reflexy nepodmíněné – vrozené, stálé ( dýchací, polykací, sací, kýchání, kašlání, mrkání, míšní reflexy – čéškový )

b)     Reflexy podmíněné – vznikají v průběhu života – reakce na podnět ( sluch, zrak, čich ), tvorba slin, jízda na kole, odemykání. Může vyhasnout.

2.      Druhá signální soustava:

-        Podmíněné reflexy – podnět = slovo.

-        Vyšší nervová soustava – řeč, psaní, myšlení.

Mícha

Dlouhá 40 – 50 cm, v páteřním kanálku – mezi týlním otvorem a 1. -2. bederním obratlem.

Horní konec = prodloužená mícha – část mozku.

Z míchy vychází 31 párů míšních nervů.

Pracuj s učebnicí na str. 49. Přečti si učivo o míše. Nakresli si obr. 64 – příčný řez míchou.

Odpověz na otázky:

1.      Nervy vedoucí od míchy k orgánům označujeme jako nervy –

2.      Nervy vedoucí z orgánů do míchy označujeme jako nervy –

3.      Na povrchu má mícha barvu –

4.      Vnitřek míchy vyplňuje hmota –

5.      Čím je vyplněn míšní kanálek –

6.      K čemu může vést poškození páteře při úrazu –

*V PS vyplň cvičení – popis míchy ( str. 27 ?) a cvičení 6 – doplň čísla a písmena do slov ve větách týkajících se obvodové NS ( str. 28 ?).

 

Zeměpis:

*Napiš si do sešitu:

Těžební průmysl

Je závislý na nerostných zdrojích.

a)      Obnovitelných – voda, slunce, vítr, biomasa, geotermální energie.

b)     Neobnovitelných – paliva, rudy, nerudné suroviny.

Paliva – uhlí, ropa, zemní plyn.

Hlavní producentu uhlí – Čína, USA, Austrálie, Indie, JAR a Rusko.

Hlavní producenti ropy – Saudská Arábie, Rusko, USA, Írán, Čína, Mexiko, Kanada, Venezuela.

Hlavní producenti plynu – Rusko, USA, Kanada, Írán, Norsko.

Uran – jaderné palivo, získává se z rudy smolince. Těží se hlavně v Kanadě, Austrálii, Kazachstánu, Namibii a Rusku.

Některé státy využívají jako energetické suroviny – rašelinu, hořlavé břidlice a písky.

Rudné suroviny se zpracovávají v hutnickém průmyslu. Nejvýznamnější je železná ruda – obor černá metalurgie. Hlavní těžaři – Brazílie, Čína, Austrálie.

Barevná metalurgie zpracovává měď, zinek, cín a hliník. Využití hlavně v elektrotechnickém a automobilovém průmyslu.

Drahé kovy – zlato, stříbro, platina – využití v lékařství, ve šperkařství, elektrotechnickém, fotografickém průmyslu a v bankovnictví.

Nerudné suroviny – soli, fosfáty, síra – pro chemický průmysl. Písek, vápenec a stavební kámen – jako stavební suroviny. Kaolin, keramický jíl a sklářský písek – pro sklářský a keramický průmysl.

*Odpověz na otázky:

1.  Co je biomasa a proč je obnovitelným zdrojem energie?

2. Které nerostné suroviny se těží v našem okolí. Znečišťuje jejich těžba životní prostředí?

*V PS vyplň cvičení 1 a 3 – Těžební a energetický průmysl. Na MT kvíz – Průmysl 1 – 21. 4. – 22. 4.

Energetický průmysl

Elektrická energie se vyrábí v různých typech elektráren.

a)      Tepelné – 2/3 veškeré energie.

b)     Jaderné – hlavně USA, Francie, Belgie, Slovensko, Maďarsko.

c)      Vodní – na řekách s velkým průtokem – Čína, Brazílie, USA, Rusko. Největší hydroelektrárna – Tři soutěsky v Číně. U nás se nachází největší přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně v Hrubém Jeseníku.

d)     Alternativní zdroje – větrně, sluneční, geotermální. Nejmenší zátěž pro krajinu a životní prostředí.

Na jakém principu pracuje přečerpávací hydroelektrárna?

 

Anglický jazyk:

AJ 8 a_17 tyden.pdf

Německý jazyk:

NJ 8_17 tyden.pdf

 

Výchova k občanství:

!!! Tento pracovní list naleznete také v aplikaci Microsoft Teams, kde ho můžete vypracovat po přihlášení pomocí údajů, které jste dostali od třídní učitelky !!!

Pokud můžete, tak pracujte v Microsoft Teams.

 

1)     V jakém věku dosahují občané České republiky plné způsobilosti k právním úkonům?

 

…………………………………………………………………………………………………………………

2)     Které z následujících pojmenování NENÍ názvem PRÁVNÍHO ODVĚTVÍ v České republice?

a)     Pracovní právo

b)    Várečné právo

c)     Rodinné právo

d)    Trestní právo

 

3)     Seřaď následující právní předpisy podle důležitosti. Od nejvyššího po nejnižší. Nižší předpisy samozřejmě nesmějí být v rozporu s těmi vyššími.

 

Obecní vyhláška        …….

 

Ústava                        …….

 

Krajská vyhláška        …….

 

Zákon                         …….

 

________________________________________________________________________________________

Týden od 14.4. do 17.4.2020

 

Český jazyk:

Dobrý den po Velikonocích.

Kontrola větných členů

Přitiskla si dlaně k ústům.      (ona), Př, PT, PUM

Chovej se zdvořile.      (ty), Př, PUZ

Po nějaké chvíli se vrátil.      (on), PKS, PUM, Př

Obchod je zavřený, pro nemoc.         PO, Př, PU příčiny,

Petr se nemohl soustředit kvůli bolesti hlavy.         PO, Př, PU příčiny, PKN

 

NOVÉ učivo – na dny 14.-17.4.

 

KONTROLNÍ cvičení

1. Doplňte i/y:

přib tá deska, dob_tá pevnost, pob_t v přírodě, pob_t střechu plechem, zb____- tý člověk, sb_tá ohrada, náb_tková prodejna, nab_dkový katalog, b ograf, b _ cykl, B____, Zb_něk, B ______ B_____, Boub_n, Pardub_ce

2. Sousloví podtrhněte:

Pythag6rova věta, dlouhá věta, jednočlenná věta, nové kolo, jízdní kolo, mlýnské kolo, muchomůrka zelená, zelený list, červené víno, bílá káva

3. Uvádějte ke slovům zdrobněliny:

strom -__________________________ duub _ -

hoch -__________________________ slovo -__________________

4. Určete slovní druhy vyznačených slov:

Několik domů______________ , šli jsme domů_______ , mám nejraději

ráno________ , ráno se mi nechtělo______ , tu dívku_____ , tu jsem__

5. Doplňte velké nebo malé počáteční písmeno:

Největší jezero na světě je       aspické     oře. Pařížská        ifelova    ěž je vyso-

ká přes 300 m. Od        friky dělí         vropu        tředozemní     oře. Sídlem prezi-
denta   pojených států   merických je město Washington.

 

6. Doplňte předložky s nebo z:

Přijel    bratrem. Přijeli   Prahy. Bydlí    babičkou. Obilí zmizelo   polí. Po­zdrav   hor. Opisovali jsme   tabule. Pojedu   dědou.

7. Doplňte znaménka za větami a určete druh podle postoje mluvčího:

K čemu by vám taková věc byla__________ K večeru se vítr utišil___

Staň se tedy po vašem___________ Nemáme se vrátit__________

8. Určete větné členy:

Na náměstí se shromažďovaly davy lidí. Lesy v údolí zaplavila velká voda.

 

9. Rozlište věty podmětné a předmětné:

Nevím, co si mám o tom myslet.________ Je pravda, že večer pršelo.___

Co se stalo, bylo dlouho záhadou._________ Nedozvěděli jsme se, komu to

pařilo.  _________ Poznali jsme, kdo nám květiny přinesl.____ Komu se

nelení, tomu se zelení.__________ O kom se mluví, ten se zjeví.

 

 

O větách vedlejších jsme mluvili loni. Na Vv se ptáme stejně jako na větný člen.

Zkontrolujeme příští týden.

 

Dějepis:

Rok 1848 – Německo (str.92-93)

Přečíst, zápis – po doplnění přepiš, nebo nalep do sešitu

 

Revoluce v Německu

Cíl – liberalizace poměrů + sjednocení

Jaro 1848 – Frankfurt nad Mohanem- probíhá jednání…………………………………, úkol – vypracovat……………………………………………………….

Dvě koncepce řešení, jak sjednotit Německo:

Velkoněmecká – všechna území, která patřila do Německého spolku (str.67 – mapa)

Maloněmecká – území bez Rakouska, Čech a Moravy (Prusko chce získat převahu

 nad……………………………..)

Maloněmeckou koncepci odmítl jménem českých zemí…………………………………………………….

Nová ústava vytvořená ve Frankfurtu osahovala také volební ………………………………………………,

králem byl zvolen………………………………………………

Potlačil……………………………vojensky, tím posílil postavení Pruska v Německém spolku.

 

https://edu.ceskatelevize.cz/frantisek-palacky-5e44251f2773dc4ee413a0a6

 

https://edu.ceskatelevize.cz/starocesi-a-mladocesi-5e441a90f2ae77328d0a6dc2

 

Matematika 8. ročník

Zdravím Vás v povelikonočním týdnu, který bude opět o něco kratší. Věřím, že jste si předchozí dny i přes všechna opatření užili a můžeme pokračovat v učivu válce.

Do sešitu si zapište:

Slovní úlohy na výpočet povrchu válce

Nejdříve se podívejte na výukové video na následujícím odkazu (tento odkaz je rovněž vložen v MS Teams ve složce soubory):

https://www.youtube.com/watch?v=ddNywaSYpP0

Všimli jste si v tomto videu nějaké chyby? Pokud ano, napište mi ji do mailu zastupce@zshornicerekev.cz. Jinak příklady můžete dle tohoto videa směle počítat (chyba není faktická).

A nyní vypočítejte z učebnice následující příklady:           63/7

63/10

Objem válce

Odvození vzorce: 64/11.1. (vzorec si zapište do sešitu)

Zhlédněte video k výpočtům objemu válce (opět i v MS Teams)

https://www.youtube.com/watch?v=So5v2saines

Vypočítejte dle řešeného 64/11.2. příklad           64/11.3. d)

 

Slovní úlohy na výpočet objemu válce

Učebnice: 64/13

Dle řešeného příkladu 65/17.1. vypočtěte 65/17.2. a)   Vzpomeňte, je výhodnější si ze vzorce pro výpočet objemu nejdříve vyjádřit neznámou, kterou chci počítat a pak teprve dosazovat.

 

Připomínám pro ty, kteří neodeslali úkol z minulého týdne: Pro ověření učiva mi vyfoťte či oskenujte váš poslední list s výpočty v sešitě matematiky a vložte jako přílohu mailu s názvem: M8 příjmení/4.t. Vše odešlete se stejným názvem předmětu mailu na zastupce@zshornicerekev.cz.

 

Chemie 8. ročník

Z předvelikonočního týdne zůstává procvičování chemického názvosloví (viz. 3 přílohy minulého týdne). Jak jste se sami přesvědčili, k němu potřebujete neochvějně umět názvy a značky prvků. V příloze proto tedy přikládám k vytištění osmisměrku na prvky. Po jejím vyluštění vám vyjde název kapitoly, kterou se od tohoto týdne budeme zabývat.

Do sešitu si nadepište: KYSELINY A HYDROXIDY

Podnadpis: Kyselost a zásaditost roztoků

Učebnice str. 104-105 – přečtěte a vypište si poznámky (důležité pojmy: indikátory, pH, kyselé deště – nakreslete si obr. 201/str. 105)

K tomuto tématu jsem vám do MS Teams vložila video Stupnice pH – indikace kyselin a zásad.

Osmisměrka - prvky.pdf

 

 Anglický jazyk:

Aj 8 New York 16. týden.pdf

 

Německý jazyk:

Přelož do sešitu:

Co umíš dělat?

 

Umíš pěkně zpívat?

Jsi smutný nebo veselý?

Dítě se mazlí s křečkem.

Jedeš k babičce?

Ne, já jedu k dědečkovi.

Víš všechno?

Ne, já nevím všechno.

Jaký je tvůj králíček?

Přijdeš brzy domů?

Piješ rád kakao?

Co dáš koze?

Já dám koze krmení.

Je ten koláč sladký?

On přijde hned.

Chtěl by ses učit?

 

Při videohovoru zkontrolujeme!

 

Procházej si cvičení 3. lekce, snaž se porozumět. Na str. 62 a 63 je text: Wer will mehr wissen? Zapiš si a uč se nová slovíčka.

 

Přírodopis:

*Učebnice str. 48 -49: Nervová soustava.

Přečti si učivo a do sešitu vypracuj:

1.      Centrální NS = mozek a mícha.

2.      Obvodová NS – nervy.

3.      Význam NS – řídí činnost všech orgánů a zajišťuje komunikaci s okolním prostředím.

4.      Základem NS je neuron = nervová buňka.

5.      V PS popiš stavbu neuronu.

6.      Co je vzruch?

7.      Na začátku školního roku jsme se učili o reflexech. Zopakuj si, co je reflex podmíněný a nepodmíněný a v PS ( Nervová soustava ) rozděl uvedené reflexy podle zadání.

*V Teams udělej kvíz: vylučovací a kožní soustava – 15.4.

 

Zeměpis:

*Minulý týden jsem vám zaslala schéma rozdělení průmyslu.

V PS vyplň list rozdělení průmyslu – str. 30.

Na internetu vyhledej a do sešitu napiš:

1.      Vysvětli pojmy - high technology a Silicon Valley.

2.      Které průmyslové firmy sídlí ve tvém okolí, a v jakém oboru vyrábí své produkty.

 

Fyzika:

Ohmův zákon - učebnice str. 137-145

V Teamsech mají děti další doplnění učiva.

 

 

!!! Tento pracovní list naleznete také v aplikaci Microsoft Teams, kde ho můžete vypracovat po přihlášení pomocí údajů, které jste dostali od třídní učitelky !!!

Pokud můžete, tak pracujte v Microsoft Teams.

 

1)     Jak se jmenuje orgán, v němž se vyvíjí lidský zárodek?

 

…………………………………………………………………………………………………………………

2)     Jak se nazývá splynutí mužské a ženské pohlavní buňky?

 

…………………………………………………………………………………………………………………

3)     Jak se nazývá proces narození dítěte?

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

________________________________________________________________________________________

Týden od 6.4. do 8.4.2020

Dobrý den, hezký předvelikonoční čas, posílám vám tyto informace - sledujte prosím Teams, 

některé učební materiály, kvízy budou uveřejňovány zde.

Český jazyk

Procvičujeme pravopis – PS, str. 28/2 b

Určujeme větné členy:

Přitiskla si dlaně k ústům.

Chovej se zdvořile.

Po nějaké chvíli se vrátil.

Obchod je zavřený pro nemoc.

Petr se nemohl soustředit kvůli bolesti hlavy.

Kontrolu obou cv. Dostanete k dispozici příští týden – 14.4.

 

Dějepis

Na Teams zpracujete jednoduchý test, opakujte si učivo o romantismu.

Test – středa 8.4.

NOVÉ.

Revoluce 1848 v Itálii

Přečtěte si text na str.92, zaznamenejte odpověď na úkol č. 1 za textem

https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY

 

https://www.youtube.com/watch?v=pH5g6g2WBf8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ

Podívejte se na tato videa, zopakujete si rok 1848.

 

Matematika 

Tento 4. týden bude kratší o 2 dny velikonočních prázdnin, takže i jeho obsah bude kratší. V minulém týdnu jste se naučili, jak se spočítá obvod a obsah kruhu. To bude nyní výchozím bodem pro učivo válce, neboť se skládá ze 2 podstav tvaru kruhu a pláště tvaru obdélníku.

V MS TEAMS (soubory) máte na zpestření a procvičení pohádku Kruhové království. Rovněž připomínám i tematická videa Kruh a kružnice a Slovní úlohy na obvod a obsah kruhu a kružnice.

Do sešitu si zapište:

Válec

-        nejdříve si ve vámi dostupném letáku (potraviny), novinách vyhledejte produkty, objekty tvaru válce – vystřihněte si je a nalepte pod nadpis tématu

-        str. 61 – základní pojmy – přečtěte si a načrtněte obrázek 104 levý a vedle si vypište základní pojmy a vlastnosti válce

Síť válce – dle řešeného cv. 62/1.1. si sestrojte síť válce 62/1.2.a)

Povrch válce

Přečtěte si 62/2.1. (odvození), zapište do sešitu a poté vypočtěte:

62/2.3. b) – dle řešeného 62/2.2.

63/5 (nezapomeňte, že kouřová roura nemá podstavy, je to pouze plášť válce)

 

Pro ověření učiva mi vyfoťte či oskenujte váš poslední list s výpočty v sešitě matematiky a vložte jako přílohu mailu s názvem: M8 příjmení/4.t. Vše odešlete se stejným názvem předmětu mailu na zastupce@zshornicerekev.cz do středy 8.6. do 12:00 hodin.

Termín našich společných schůzek vidíte v kalendáři MS TEAMS (na liště zleva) – TĚŠÍM SE ZDE NA NAŠE SPOLEČNÉ SETKÁNÍ!

 

Chemie 

Vzhledem k vyvíjející se situaci budeme přece jenom muset začít chemické názvosloví takto na dálku spolu. Tedy věřím, že už všichni bleskurychle umíte názvoslovné koncovky. Na jejich ověření jsem vám do příspěvků v MS TEAMS vložila kvíz.

Dále si prostudujte str. 85 – tabulky u červené čáry – zde je vysvětlena tvorba chem. vzorce z názvu (tab. 2) a chem. názvu ze vzorce (tab. 3).

Stejným způsobem se tvoří sulfidy (S-II) a halogenidy (obecný vzorec X-I) – viz tab. 21/str.90

Tedy:     fluorid F-I

chlorid Cl-I

bromid Br-I

jodid I-I

Do přílohy vkládám několik vzorových vyřešených příkladů. Další 2 přílohy slouží k procvičování tvorby názvosloví (k vytištění a doplnění do listu – později bude k odevzdání).

Rovněž v MS TEAMS máte ve složce soubory různá zajímavá videa s pokusy týkající se probíraných látek. A pro odreagování PEXESO na chemické prvky.

Pozn.: 3 přílohy Pdf zaslány do mailu rodičům.

 

Zeměpis:

*Zapiš si do sešitu:

1.Průmyslová výroba – hlavní složka světového hospodářství, zaměstnává asi ¼ obyvatel.

2.Rozmístění ovlivňuje řada činitelů: suroviny, voda, pracovní síla, vliv na životní prostředí, velikost trhu, vědecká základna.

3.Hlavní průmyslové oblasti: severovýchod USA, západní Evropa, Japonsko, Čína, evropská část Ruska, tzv. asijští tygři. Zjisti, které státy patří do poslední skupiny.

4.Společnost průmyslová = industriální.

5.Průmyslové revoluce: rušení nevolnictví – lidé se stěhují za prací do rozvíjejících se továren → revoluce v dopravě → vědeckotechnická revoluce → rozvoj elektroniky, robotizace … → 4. revoluce – rozšíření internetu, digitalizace, kybernetika, robotizace, automatické řízení.

6. Zjisti: kdy vznikl pojem internet, kdy byla připojena ČR, kolik zařízení je k internetu připojeno.

7. Existuje v současnosti manufaktura, popř. kde? Vysvětli, co je logistické centrum.

 

*V příloze Ti zasílám schéma rozdělení průmyslu.

*V PS na str. 32/1 – důležitá průmyslová centra.

* V MT si udělej kvíz.

 

Přírodopis

*Pracuj s učebnicí str. 47: První pomoc při poranění kůže.

1.Do sešitu si vypracuj podle tabulky na str. 47 první pomoc u jednotlivých druhů poranění.

2.Kteří parazitičtí roztoči napadají kůži.

3.Které organismy způsobují bradavice.

 

*Pracuj s PS – Kožní soustava – cvičení 3,5,6 a 7.

*V příloze zasílám test na procvičení. Správné odpovědi zašlu příští týden.

Pozn.: dvě Pdf přílohy zaslány mailem rodičům.

 

 

1)     Jakými závaznými normami se ty osobně musíš v životě řídit?

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

2)     Opraš si své dějepisné znalosti nebo zapoj Google a zjisti, jak se jmenoval a kde byl vydán nejstarší psaný zákoník?

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Německý jazyk

Pokyny a přílohy v Teams.

Nj_8_4.týden.zip

 

Anglický jazyk

Přečtěte si text v učebnici na str. 52. Dozvíš se o dějinách největšího města v USA - New Yorku. V současné době se toto město potýká s nákazou koronaviru stejně jako celý svět. Příště vyzdvihneme nejdůležitější památky tohoto města a bude dobře, když si je zapamatujete. V prezentaci "Where is it", která je nahraná v "souborech", si zopakujete pamětihodnosti Prahy a Londýna. Nově si zařadíte významné památky New Yorku. Přeji příjemnou zábavu.

Soubor umístěn v M-Teams_Aj 8/soubory.

Fyzika

08 Elektrické pole.pdf

Hudební výchova

 

________________________________________________________________________________________

Týden od 30.3. do 3.4.2020

Matematika 8. ročník

A plynule jsme se přehoupli do 3. týdne domácí výuky. Srdečně vás všechny zdravím, vydržte a bude i lépe! Minulým týdnem jsme opustili geometrické příklady a pověnujeme se výpočtům týkajícím se kruhu a kružnice – tedy obvodu a obsahu kruhu. Nejdříve opět praktická úloha.

Praktické cvičení: Vezměte si doma nějaký hrneček (podstava tvaru kruhu) a provázek. Provázek obmotejte kolem dna hrnečku a ustřihněte. Z další části provázku odstřihněte průměr podstavy hrnečku. Kolikrát musíte přiložit kratší provázek k tomu delšímu, abyste se dostali na jeho konec? Je to 3x a kousíček zbývá. Vyšlo vám totéž? Tímto jsme zjistili vztah mezi délkou kružnice a jejím průměrem… π = 3,14… Ludolfovo číslo

Do sešitu si nadepište:

Délka kružnice

Přečtěte si 52/2.1. a vzorce pro výpočet obvodu kružnice si zapište do sešitu.

Dále dle řešeného cv. 52/2.2. spočítejte 52/2.3. e), g)

Obsah kruhu

Přečtěte si 53/3.1. (odvození vzorce pro výpočet obsahu kruhu) a vzorec si opět zapište.

Dle řešeného 53/3.2. vypočtěte 53/3.3.b), e)

                    dle 54/6.1. proveďte 54/6.2.c)

 

Slovní úlohy na výpočet obvodu a obsahu kruhu

56/12, 56/15, 58/23

Ve škole bychom toho spočítali samozřejmě mnohem více, rovněž příklady s hlavičkou. Takže pokud by měl někdo chutˇ a sílu…je zde mnoho dalších cvičení.

 

Chemie 8. ročník

Tak co vy a názvoslovné koncovky? -ný, - natý, -itý, …

Tak schválně v pořadí VI., VIII., V., IV.                                     Řešení: - ový, -ičelý, -ičný+-ečný, -ičitý  

A jakpak jste si zopakovali názvy a značky prvků? K jejich procvičení vám zasílám v příloze pracovní list Chemické prvky ve větách. Kdo by v nich názvy prvků nenašel, je možno místo tohoto udělat jednodušší variantu PL Značky chemických prvků (Věřím, že těch bude jen menšina.) Pracovní listy si vytiskněte a řešení pište do nich. Pokud byste tu možnost neměli, nevadí – pak do šk. sešitu zapište pouze číslo věty (příkladu) a vedle vaši odpověď.     

Do sešitu si zapište: Sulfidy (přečtěte str. 89 + poznámky - def., galenit, sfalerit)

                                Halogenidy (str. 90-91 – poznámky – def., halogenvodíky, chlorid sodný, bromid stříbrný)

 

Český jazyk

Kontrola práce JR 23.3.

1.v.jednoduchá, 2x ZSD

2.návštěvníci mohli obdivovat, konstrukce byly aktuální

3.mohli – návštěvníci, nejvýznamnější – předpona, významný

4.návštěvníci – 1., pán, vynálezů – 4., pán, Leonarda – 2., pán, let – 2., město,

 konstrukce – 1. růže

5.padesát, pět set

6.vynálezů – PT, překvapivě – PUZ, nejvýznamnější – PKS

 

ÚKOLY na týden30. 3.– 3.4.

Procvičování VS – PS, str.28/2a

 

Určujeme větné členy:

Začni určovat od ZSD.

 

Nechlub se cizím peřím.

 

Z lišejníků získávají lidé důležité léčivé látky.

 

Lišejníky snášejí silné mrazy i úplné vyschnutí.

 

Já jsem vás tam neviděl.

 

Žena žádala o radu.

 Zkontroluj po vypracování

 Nechlub se cizím peřím.       (ty), PŘ, PKS, PT

Z lišejníků získávají lidé důležité léčivé látky.        PT, PŘ, PO, PKS, PKS PT

Lišejníky snášejí silné mrazy i úplné vyschnutí.    PO, PŘ, PKS, PT PKS, PT

Já jsem vás tam neviděl.        PO, PT, PUM, PŘ

Žena žádala o radu.           PO, PŘ, PT

 

Dějepis

Připomínám opakování příští týden.

Připomínám M. D. Rettigovou.

 

Revoluce 1848 (str. 91–92)

Přečti si úvod + Francie + Švýcarsko

Do zápisu si podle učebnice doplň údaje z textu. Zápis – tisk a nalepení nebo přepsat do sešitu.

 

Revoluce 1848 = „Jaro národů“ – proč?

1.národy touží po liberalizaci (svoboda jedince, právo na práci a mzdu, podíl na moci, rovnost před zákonem, zrušení cenzu, tajné policie)

Cíle národů:

FR………………………………………………………………………………………………………………………...

N, It…………………………………………………………………………………………………………………………..

RA………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Francie

Král Ludvík Filip – podpora tajnou……………………………….a………………………………………,omezení

……………………………………………………………………………………………………………………………

Reformní bankety – jedná se o reformu volebního…………………………..

Po zákazu R banketů začíná v Paříži povstání poddaných, boje na barikádách.

Vyhlášena …………………………………………..,prezident……………………………………………………..

Ludvík Napoleon si nechal plebiscitem odsouhlasit velké………………………………..(uklidnil situaci)

Plebiscit mu odsouhlasil také titul ……………………………….,pak vládne do r. 1870 jako Napoleon III.

Plebiscit =……………………………………………………………………………………………………………………

 

Švýcarsko – dle učebnice (stručně)

 

Přírodopis

*Pracuj s učebnicí str. 45 -47 – Kožní soustava. Přečti si učivo v učebnici a do sešitu vypracuj:

1. Jaký význam má kůže.

2. Skládá se z těchto částí: obr. 57 Stavba kůže

3. Jaké buňky tvoří pokožku. Jaké jsou. Co je daktyloskopie.

4. Jak vznikají mozoly.

5. Kde vzniká a jaký význam má pigment/ melanin/.

6. Co obsahuje škára. Co vyrůstá ze škáry.

7. Proč se potíme.

8. Jaký význam mají mazové žlázy.

9. Kde se ukládá tuk.

10. Jak vzniká akné.

11. Jak pečujeme o kůži.

* Pracuj s PS – Kožní soustava – cvičení 1 a 2.

 

Zeměpis

*V atlase vyhledej nebo zjisti na internetu – vypracuj do sešitu:

1.Které plodiny se pěstují v tropech pro potřebu našeho domácího trhu.

2. Zjisti největší producenty sóji na světě.

3. V atlase vyhledej státy Evropy, které pěstují olivy.

4. Co je vanilovník, čirok a jamy.

5. Suroviny pro výrobu cukru.

6. Jak probíhá sběr kaučuku. Co je latex.

7. Bourec morušový je chován pro …. a kde……

8. Využití oslů, mulů a mezků. Kde hlavně.

9. Zjisti, které ryby patří mezi nejčastěji lovené a kde se loví.

10. Zjisti, kolik kyslíku vyrobí 1 strom za den,rok.

11. S jakými problémy se potýkají lesy na našem území, co je jejich příčinou.

12. Na kdy připadá Den vody.

13. Zjisti cenu vodného a stočného v H.C. a okolí? Jaká je V Pelhřimově.

 

Angličtina

Str. 48 – pokus se článek převyprávět svými slovy:

Str. 50

- přečti si text “Dylan’s plan”

- cvičení 1 b – doplň do sešitu:

 Str. 51: Cvičení 5 a

V kalendáři máme uvedeno, co Smart Alec každý den dělá. Podle vzoru napiš věty v přítomném čase průběhovém.

Udělej si vlastní kalendář a popiš jednotlivé dny od pondělí do neděle. Jaké máš plány? Vše v přítomném čase průběhovém.

Vzor: On Monday I am learning for English.

 

Němčina

Str. 49 – Správné tvary slovesa fahren – doplň do vět cvičení 8 a přepiš do sešitu:

Odpověz na otázky:

Was möchtest du heute machen?

Möchte dein Vati zwei Autos haben?

Möchtest du schon in die Schule gehen?

Was alles kannst du machen?

Kannst du etwas kochen?

Kann dein Vati Gitarre spielen?

 

Str. 58 – přečti a přelož si článek Gitti und Lisa bei Oma und Opa.

 

Zopakuj si předložky se 3. pádem a skloňování podstatných jmen ve všech pádech se členem určitým.

M: der – des (e)s – dem – den

Ž: die – der – der – die

S: das – des (e)s – dem – das

 

Občanská výchova

1)     Zkus se zamyslet a napiš alespoň tři formy, které může mít domácí násilí (jaké může mít podoby)

 

…………………………………………………………………………………………………………………

2)     Znáš nějaké možnosti, kam se obrátit pokud bys byl(a) svědkem nebo obětí domácího násilí?

Pokud neznáš, tak vyhledej na internetu a dvě napiš.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

3)     Vyjmenuj tři další situace (kromě domácího násilí), které pro nás mohou být zdrojem ohrožení.

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Od 23.3. do 27.3.2020

Český jazyk:

Sloh – vypracovat slohové cvičení v rozsahu 20 – 25 řádků na formát A4, PC, velikost písma 12

-příběh na téma: Doba koronovirová a já (využít slohové postupy – vyprávěcí, popisný, úvahový, výkladový)

Kombinujte styly.

-odevzdáte po skončení karantény (podklad pro hodnocení)

 

Jazykový rozbor (práce na týden 23.3. – 27.3.)

Návštěvníci mohli obdivovat 50 nejvýznamnějších vynálezů Leonarda da Vinci, za více než 500 let byly jeho konstrukce překvapivě aktuální.

Úkoly:

1.v. jednoduchá nebo souvětí – proč

2.vypiš zákl. sklad. dvojice (ZSD)

3.zdůvodni psaní:

- mohli –

- nejvýznamnějších –

4.urči pád a vzor podst.jm. z textu

5.napiš číslovky slovem

6.urči větný člen – vynálezů                  , překvapivě                    , nejvýznamnějších

 

Dějepis – práce na 30.3. – 3.4.2020

1.prostudovat + zápis kapitoly Literatura (str.87 – 88), Hudba (str.88 – 89),

 Biedermeier (str.89)

Soustřeďte se na klíčová slova (silně vyznačená) + znát odpovědi na otázky za kapitolou

2.slovníček pojmů - vypsat si pseudogotika, salón, žánr + informace o módě – děti i dospělí

3.referát - Magdaléna Dobromila Rettigová (život, pracovní úspěchy, společenská činnost), doplnit obr.

-hledejte na internetu, v literatuře

Podklad pro hodnocení, odevzdáte po návratu do školy.

Před Velikonoci – jednoduchý test – Kultura v pol. 19. st.

 

Anglický jazyk:

Zapsat do sešitu a naučit se:

Once upon a time – kdysi dávno; bylo, nebylo

Tailor – krejčí

Fall asleep – usnout

Cottage – chalupa

Angrily – rozzlobeně

Strange – zvláštní, divný

Voice – hlas

Treasure – poklad

Set off – vyrazit

Straight – rovný

Towards to – směrem k

Crowd – zástup

Pavement – chodník

While – zatímco

Shopkeeper – majitel obchodu

Dig – kopat

Oak – dub

Spade – rýč

Wooden – dřevěný

 

Otázky opiš do sešitu a vypracuj odpovědi:

Where did the tailor live?

How many children did he have?

What was the name of the tree in his garden?

What happened one day?

What was the tailor’s dream?

Did the tailor listen to the voice in the dream?

How long did the journey take?

What happened on his first day in London?

What happened the next day?

How did he lose his bag?

Who was speaking to him when he was sitting on the pavement?

Why did the shopkeeper laugh?

What was the shopkeeper’s dream?

When did the tailor arrive home?

What did he immediately (okamžitě) do?

Where was the treasure?

What was in the box?

Would you like to find a treasure?

What would you do with it?

 

Strana 49 / 4b

Doplň do cvičení tato slovíčka:

Everybody/everything – somebody/something – anybody/anything – nobody/nothing

 

Německý jazyk:

Přepiš, přelož a napiš do sešitu množná čísla podstatných jmen:

VZOR:

Křeček – der Hamster – die Hamster

Den

Bratr

Sestra

Strom

Klobouk

Myš

Kolo

Letadlo

Auto

Obraz

Dům

Stůl

Kniha

Kalkulačka

Štětec

Koláč

Králík

Koza

Překvapení

 

Předložky se 3. pádem:

Aus – bei – mit – nach – von – zu

Na každou z těchto předložek vymysli 3 slovní spojení.

VZOR:

Aus

-        aus der Schule

-        aus dem Haus

-        aus dem Wohnzimmer

 

Přelož do sešitu:

My jsme konečně u babičky.

Děti se mazlí s kočkou a se psem.

Nevíme všechno.

Co víš ty?

Můžeš to udělat?

Chtěl bys jet do Prahy?

Jezdíš rád k babičce a dědovi?

Dá dědeček koze krmení?

Ptáš se často tvého učitele?

Jdeš k tetě a strejdovi?

 

Matematika:

Zdravím vás všechny ve 2. týdnu učení na dálku. Doufám, že se vám učivo podařilo v rámci možností tak nějak zvládnout, a že jste si jej hlavně rovnoměrně rozložili. Vzájemnou polohu přímky a kružnice jsme probrali ještě ve škole. Nyní nás bude čekat Vzájemná poloha dvou kružnic.

Praktické cvičení: Narýsujte si na 2 různě barevné papíry 2 různě velké kružnice, poté kruhy (představují kružnice) vystřihněte. Položte je na pracovní desku stolu tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Pak je přibližujte směrem k sobě a sledujte, co se s nimi děje (dotýkají se, protínají se …?). Posunujte tak dlouho, dokud nebudou středy obou kruhů ležet na sobě. Co jste zjistili? Kolik specifických poloh vám vyšlo? Pokud jste se dostali k číslu 5, máte to dobře.

Nyní si do šk. sešitu pod téma hodiny tyto kruhy nalepte. Označte jejich středy, spojte je úsečkou (středná dvou kružnic - def. v učebnici – zapište si ji). Dále pokračujte v učebnici str. 49-51. Udělejte si náčrtky všech pěti poloh dle učebnice a vedle nich si zapište název polohy a souvislost s poloměry kružnic (oboje je v černých rámečkách).

Zapsat soustředné kružnice.

Dále konstrukční cvičení str.       51/8 a-d

                                                           51/9 a,b

                                                           51/11 (v 11.4. využijete k výpočtu Pythagorovu větu)

 

Chemie:

Ve škole nás bude čekat laboratorní práce (viz váš poslední zápis minulý týden – budeme zkoumat závislost reakční rychlosti na různých faktorech).

Nyní nová kapitola: OXIDY A HALOGENIDY

Kdybychom byli ve škole, začali bychom se učit tvorbu vzorců sloučenin (oxidů) z jejich názvů a naopak. Toto učivo tedy ponechám až skutečně ve škole budete (doufám). Předpokladem pro úspěšné zvládnutí této látky je výborná znalost názvů a značek prvků, proto si je prosím zopakujte!!! Nutné je rovněž umět tzv. názvoslovné koncovky (viz níže) – je třeba se je naučit popořadě perfektně nazpaměť. Je to základ jakéhokoliv názvosloví, které nás bude provázet v 8.r.

Do sešitu si zapište:

OXIDY A HALOGENIDY

Oxidy

= dříve kysličníky = dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku

-        OČ (oxidační číslo): -II (O-II)

-        součet OČ atomů prvků ve vzorci = 0

názvoslovné koncovky (viz uč. tab. 20/str. 85) – opište si 1. a 2. sloupec

Významné oxidy

str. 86-87 přečtěte a vypište si poznámky – tučně vytištěné oxidy – vždy nejdůležitější vlastnosti a použití

 

Zeměpis:

PS Hravý zeměpis - dokonči učivo - zemědělství - str. 28 - 31.

Podle cvičení 2 na str. 28 - napiš do sešitu i jiné užitkové rostliny pěstované v ČR a napiš do jaké skupiny patří!

 

Přírodopis:

Učebnice str. 44 - 45: Vylučovací soustava - přečti si učivo o vylučovací soustavě a do sešitu vypracuj odpovědi na otázky:

  1. jaká je funkce ledvin
  2. popiš stavbu ledviny
  3. co je primární a definitivní moč
  4. kolik moči člověk za den vyloučí
  5. jak může dojít k poškození ledvin.

PS str. 23 -24: Vylučovací soustava.

Využij i výukový materiál na stránkách školy - Přírodopis - 72 - vylučovací soustava.

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Vypracovat písemně do sešitu nebo vytisknout a vypracované vložit do sešitu.

V současnosti je na území České republiky vyhlášen NOUZOVÝ STAV z důvodu pandemie onemocnění COVID-19.

1)     Který den (přesné datum) byl nouzový stav na území České republiky vyhlášen?

 

………………………………………………………………………………………………………………

2)     Na jak dlouho byl tento nouzový stav vyhlášen?

 

……………………………………………………………………………………………………………….

3)     Maximálně na jak dlouho smí vláda nouzový stav vyhlásit bez souhlasu poslanecké sněmovny?

 

………………………………………………………………………………………………………………..

4)     Z jakých důvodů může být nouzový stav vyhlášen?

 

………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………….

5)     Vyjmenuj šest omezení (rozdílů), která jsou v současném nouzovém stavu oproti běžné situaci ( bez nouzového stavu.

 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………...

MOŽNÉ ZDROJE PRO PRÁCI:

nouzový stav (WIKI):

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav

nouzový stav v ČR (WIKI):

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku

současný nouzový stav v ČR – přesný popis (vláda ČR):

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

 

!!! P.S.: !!!

V minulém týdnu se prý vyskytl problém s testy (odkaz Vás „hodil“ na úvodní stránku a ne přímo do testu).

V oblasti TESTY naleznete podoblast MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. Pak už jen stačí zvolit svůj roční a je to 😊

Test můžete zkusit klidně opakovaně (třeba když chcete dosáhnout lepšího skóre 😊 ) a samozřejmě si můžete ( jako výzvu nebo opakování ) zkusit i testy určené pro jiné ročníky.

 

 

Učivo fyziky vám p.Sobek zašle prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. M.Angelisová

 

 

_____________________________________________________________________________________

Požadavky pro domácí studium 17. – 20.3.

Všechny úkoly budou zkontrolovány po návratu do ZŠ.

Využijte nabídku ČT2 – Odpoledka.

Sledujte stránky webové stránky školy. Další úkoly čekejte začátkem příštího týdne.                                     

 

ČJ

PS, str.28, cv.1c + v 1. odstavci urči slovní druhy

Do školního sešitu vypracuj – ke slovu pracovat doplň 1x PUZ, PUM, PUČ

                                                                     místo doplň 1x PKs, PKn

D   str. 86 – zápis Romantismus

Přečti si odstavec Architektura, Malířství a sochařství – zápis

OV       v  rámci výchovy k občanství si vypracovat tento test:

https://www.proskoly.cz/test-popis/356

 

 

Aj

Londýn – dále procvičovat

Str. 46 – Sweet Sue and the bank robbers (zopakovat slovní zásobu)

Str. 48 – článek TheTailor of Swaffham (úkoly k textu budou zadány později)

 

Nj

Zopakovat slovní zásobu 1. – 3. lekce

Zopakovat slovesa se změnou kmenové souhlásky / i rozkazovací způsob – na dříve rozdaných papírech/

Zopakovat časování způsobových sloves / mögen – ich möchte, können – ich kann, wissen – ich wei3/

 

Dokonči podle zadání před prázdninami rozbor jídelníčku

Vypracuj v PS cv.6, str. 21

Do sešitu vypracuj otázky v učebnici na str.43

 

Z

 

S pomocí atlasu a internetu vypracuj v PS str.28 – str.32 -zemědělství

 

F – v příloze e-mailu

 

 

Matematika,Chemie - 16.-20.3.2020

 

________________________________________________________________________________ 

16. 3. 2020

Informace o domácí přípravě obdržíte zítra na e-mail rodičů. Současně bude zadání i zde na této stránce.

 

 _______________________________________________________________________________

Zadání z 3.3.2020 (na 17.3.2020): práce s nsp.cz

Dle požadavků na úroveň "měkkých kompetencí" vybraného povolání vykopíruj konkrétní úrovně ze stránek nsp.cz. Další postup jako minule (příloha!!! word/název=tvé jméno/mail). Dohoda ze školy je prvních sedm kompetencí.

Příklad:

a01

Efektivní komunikace

Úroveň 3

  • jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky jak v mluvené, tak písemné podobě, 
  • naslouchá ostatním
  • reaguje asertivně na vzniklou situaci, 
  • dokáže svým projevem zaujmout ostatní, 
  • toleruje názory ostatních

Doplňující otázka: Co je to asertivita?

1. O.K., 2. I.B., 3. V.H., 4. T.K., 5. N.M., 6. V.M., 7. A.K., 8. A.N., 9. T.P., 10. ...

Zadání z 25.2.2020 (na 3.3.2020): práce s nsp.cz

Dle požadavků na úroveň obecných dovedností ve "tvém" povolání z minulého úkolu vykopíruj konkrétní stupně ze stránek: nsp.cz/obecné dovednosti do wordovského dokumentu a pošli jako přílohu s názvem (tvé jméno a příjmení) na známou mailovou adresu.

Příklad:

Počítačová způsobilost: 

2. úroveň - běžná: ovládá programy pro běžné kancelářské práce (zejména texty, tabulky, elektronická pošta, internet),ovládá manipulaci se soubory (vyhledávání, kopírování, ukládání, přesun, mazání).

Každou dovednost otevřeš kliknutím. Pokud ti něco v zadání není jasné, neváhej se zeptat kdykoliv ve škole nebo mailem.

1. N.M., 2. V.M., 3. T.K, 4. A.K., 5. A.N., 6. T.P., 7. R.V., 8. F.V., ...

 

Zadání z 18.2.2020 (na 25.2.2020): práce s nsp.cz

Snímek obrazovky řez 1.png Snímek obrazovky řez 2.png

Snímek obrazovky řez 3.png Snímek obrazovky řez 4.png

Jdi na nsp.cz - dej zobrazit katalog - vyber oblast povolání dle svého zájmu - vyber konkrétní povolání, které by tě mohlo zajímat - stáhni Pdf, prostuduj a zašli na obvyklý mail. (do 24.2.2020). Na obrázcích je jen příklad, vyber si "to své" :)

1. I.B., 2. V.H., 3. A.K., 4. V.M., 5. T.K., 6. N.M., 7. A.N., 8. B.J., 9. ...