Horní menu

                                 Z á k l a d n í    š k o l a    H o r n í    C e r e k e v, okres Pelhřimov

                                         Seznam přijatých dětí pro školní rok 2019 - 2020

 

Registrační číslo

 

1901

byl(a) přijat(a)

1902

byl(a) přijat(a)

1904

byl(a) přijat(a)

1905

byl(a) přijat(a)

1906

byl(a) přijat(a)

1908

byl(a) přijat(a)

1909

byl(a) přijat(a)

1910

byl(a) přijat(a)

1911

byl(a) přijat(a)

1912

byl(a) přijat(a)

1914

byl(a) přijat(a)

1916

byl(a) přijat(a)

1917

byl(a) přijat(a)

1918

byl(a) přijat(a)

1920

byl(a) přijat(a)

1921

byl(a) přijat(a)

1922

byl(a) přijat(a)

1923

byl(a) přijat(a)

1924

byl(a) přijat(a)

1925

byl(a) přijat(a)

                                                                                             

 

 

                                                                                                          Mgr. Vítězslav Skopal, v. r.                                                                                                                                                                                                ředitel školy

 

 

Zápis k základnímu vzdělávání 2019

Ředitel  Základní  školy Horní Cerekev, okres Pelhřimov

oznamuje veřejnosti, že podle ustanovení § 46, v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

ve znění účinném od 1. 1. 2017

vyhlašuje  ZÁPIS  DĚTÍ  DO  1. ROČNÍKU  ZŠ,

který se uskuteční v hlavní budově základní školy

ve  středu  17. dubna  2019  od  14:30  do  17  hodin.

Zápisu jsou povinny zúčastnit se děti narozené v měsících září 2012 až srpen 2013

(k 31. 8. 2019 dovrší šesti let)

a děti, jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulosti odložen.

Zákonný zástupce dítěte se s dítětem ve stanoveném termínu dostaví a předloží 

rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Mgr. Vítězslav Skopal,
ředitel školy

 

 

Zápis do první třídy

Pro školní rok 2019-2020 proběhne zápis ve středu  17. dubna 2019 od 14.30 do 17.00 hodin v hlavní budově naší školy na Tyršově ulici č. 209. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

·         rodný list dítěte

·         občanský průkaz zákonného zástupce

·         rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu na Tyršově ulici nebo získat v příloze tohoto textu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději do 31. května 2019.

Bližší informace je možno získat na telefonu 565 383 596 nebo při osobní návštěvě školy.

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

·         Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2019 věku šesti let.

·         Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2018), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

·         Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

·         Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

·         Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

·         Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

 Kritéria pro přijetí dětí do prvního ročníku:

1/ Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu této základní školy.

2/ Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.

3/ Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy.

4/Děti, které mají přechodný pobyt mimo spádový obvod této školy a současně mají trvalý pobyt v obci.

5/ Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy)