Horní menu

Zápis do prvního ročníku 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.    

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti stanovuji tuto formu zápisu do Základní školy Horní Cerekev, okres Pelhřimov:

*pokud žádáte o přijetí, vyplňte prosím tiskopisy „Žádost o přijetí“ (1) a „Zápisní list žáka“ (1a).

*pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, vyplňte prosím „Žádost o odklad“ (2). K žádosti o odklad přiložte kopii doporučení pedagogicko-psychologické poradny (Vyjádření k odkladu školní docházky) a kopii doporučení dětského lékaře (Lékařská zpráva).

V obou případech vyplněné tiskopisy (při žádosti o odklad i příslušné kopie zpráv) podepište a doručte do Základní školy Horní Cerekev buď poštou nebo vložte do obálky a vhoďte do poštovní schránky školy na vstupních vratech zevnitř v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

Další možností je poslat formuláře s elektronickým podpisem do datové schránky školy.

V případě nejasností a jakýchkoliv dotazů volejte v pracovní dny na telefonní čísla vedení školy uvedená v záložce kontakty nebo pište na e-mailové adresy reditel@zshornicerekev.cz  a  zastupce@zshornicerekev.cz.

Formuláře ke stažení:

1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ_PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU.docx

    ŽÁDOST O PŘIJETÍ_PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU.pdf

1a. ZÁPISNÍ LIST.docx

      ZÁPISNÍ LIST.pdf

2. ŽÁDOST O ODKLAD.docx

    ŽÁDOST O ODKLAD.pdf

Podepsané formuláře prosím doručte nejpozději do 30. dubna 2020, ideálně do 24. dubna 2020.

 

Aktuální informace z PPP Pelhřimov:

Informace k odkladům školní docházky a předčasným nástupům do ZŠ:

Zprávy z již realizovaných vyšetření odeslány rodičům.

Nová vyšetření nyní pozastavena.

Pokud zákonný zástupce při zápisu uvede, že požádal o vyšetření školní zralosti v ŠPZ, ale nemá ještě případné doporučení ŠPZ – prosíme ZŠ, aby v souladu s pokynem MŠMT postupovaly takto - správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Tyto děti budou v ŠPZ vyšetřeny přednostně, jakmile to bude možné.

 

                                 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zápis do první třídy

Pro školní rok 2020-2021 proběhne zápis ve středu  22. dubna 2020 od 14:30 do 17:00 hodin v hlavní budově naší školy na Tyršově ulici č. 209. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

·         rodný list dítěte

·         občanský průkaz zákonného zástupce

·         rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu na Tyršově ulici nebo získat v příloze tohoto textu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději do 31. května 2020.

Bližší informace je možno získat na telefonu 565 383 596 nebo při osobní návštěvě školy.

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

·         Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 věku šesti let.

·         Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2019), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

·         Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

·         Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

·         Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

·         Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

 Kritéria pro přijetí dětí do prvního ročníku:

1/ Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu této základní školy.

2/ Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.

3/ Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy.

4/ Děti, které mají přechodný pobyt mimo spádový obvod této školy a současně mají trvalý pobyt v obci.

5/ Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy)