Informace k přijímacímu řízení na střední školy

ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020

(termíny, informace, struktura zkoušek, zápisový lístek, odvolání...)


Důležité termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce
2018/2019 a další informace pro uchazeče
 
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se
předkládají do 30. listopadu 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení,
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se
předkládají do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení,
• uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu 2018 a až na 2
obory vzdělání k 1. březnu 2019; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách
vždy uvádí ve stejném pořadí (podáním přihlášky do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole
do oborů vzdělání bez talentové zkoušky),
  
Povinné jednotné zkoušky se konají formou písemných testů v oborech vzdělání
s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů
82 Umění a užité umění) ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího
oboru Matematika a její aplikace, a to pro všechny formy vzdělávání.
 
Uchazeči, který se v 1. kole přijímacího řízení hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou, konají (kromě talentové zkoušky) i jednotnou zkoušku.
Hodnocení jednotné zkoušky zapracují školy v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný
test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát,
v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém
stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do
celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek písemného testu.
 
Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním
zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí
(zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy
vzdělávání).
 

Základní informace o státních PZ

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze jeho agenturu CERMAT. Od loňského školního roku je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. 

Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do 31. ledna 2019. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy.

Státní přijímací zkoušky 2019

Testování proběhne v roce 2019 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro uchazeče o čtyřletá studia. První a druhý náhradní termín je určen pro všechny obory vzdělávání.
 

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

První řádný termín - čtyřleté obory   

12. dubna 2019

První řádný termín - šestileté a osmileté obory

16. dubna 2019

Druhý řádný termín - čtyřleté obory

15. dubna 2019

Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory

17. dubna 2019

První náhradní termín

13. května 2019

Druhý náhradní termín

14. května 2019

 

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory se zkráceným studiem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se konají talentové zkoušky v termínu od 2. ledna do 15. ledna a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech od 15. ledna do 31. ledna 2019.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Struktura státních přijímacích zkoušek

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek měla následující podobu:

·        Test z českého jazyka matematiky.

·        Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

·        Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl u některých úloh hodnocen i postup řešení.

·        U testu z českého jazyka byl časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut.

·        Uchazeči své odpovědi vyplňovali do záznamového archu.

·        Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) mohl ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT neprováděl modifikaci testů (např. větší, bezpatkové písmo).

Více informací o státních přijímacích zkouškách na stránkách CERMATu zde.


Příprava na státní přijímací zkoušky

Na státní přijímací zkoušky nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATu je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015 - 2018 v řádném termínu zkoušky.

Přípravné materiály připravované společností Scio pro školní rok 2018/2019 jsou cíleně vyvíjeny jako příprava na státní přijímací zkoušky.

Testy CERMATu by měly vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP). Z RVP plně vychází všechny přípravné materiály společnosti Scio, po obsahové stránce tedy lze k přípravě na státní přijímací zkoušky využít všechny přípravné produkty Scio.

Žáci devátého ročníku naší školy budou připravováni na státní přijímací zkoušku vyučujícími českého jazyka a matematiky každou středu od 12:30.

 
Další důležité informace pro uchazeče:
• Uchazeč může podat v rámci 1. kola nejvýše 2 přihlášky.
• Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do 31. ledna (pozor - přesné a závazné informace
k přijímacímu řízení získají uchazeči přímo na školách nebo na jejich webových
stránkách, údaje z různých katalogů mohou být zastaralé...)
• Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení:
jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob
hodnocení jejich splnění,
předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy
vzdělávání.
 
• Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského
poradenského zařízení, ředitel školy rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání
jednotné zkoušky.
• Uplatnit zápisový lístek je možné jen jednou. Výjimka je možná ve dvou případech,
kdy jej uchazeč může vzít zpět (pokud bylo jeho odvolání úspěšné a v případě
uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl
následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).
• Uchazeč (žák základní školy) obdrží zápisový lístek do 15. března 2019 na ZŠ,
v ostatních případech vydá zápisový lístek krajský úřad.
• Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole
není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.
• Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné
zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné
podmínky pro přijetí.
 
• Jednotnou zkoušku bude uchazeč, který si podal přihlášku do oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou, konat v této škole (v těchto školách), a to
i v případě, že nevykoná úspěšně talentovou zkoušku a účastní se jednotné zkoušky
z důvodu podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení v jiném oboru vzdělání
s maturitní zkouškou. Pořadí škol uvedených v přihláškách určuje, kde a kdy (v 1.
nebo v 2. termínu vyhlášeném ministerstvem) se uchazeč zúčastní jednotné zkoušky.
• V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu jen na jednu školu s oborem
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, má možnost vyznačit v přihlášce podané
do 1. března na obory vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky, ve které
škole bude konat jednotnou zkoušku podruhé; v jednom termínu lze konat jednotnou
zkoušku na jedné škole (oboru vzdělání).
 
• Odvolání proti rozhodnutí ředitele lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
doručení rozhodnutí ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.
• K naplnění předpokládaného počtu přijímaných může ředitel vyhlásit další kola
přijímacího řízení (pro další kola není počet přihlášek omezen).
 
Další informace získáte na:
www.msmt.cz (Vzdělávání – Střední vzdělávání – Přijímání na střední školy a konzervatoře)
www.cermat (Jednotná přijímací zkouška 2019)

Jak vyplnit zápisový lístek

Instrukce k vyplnění zápisového lístku:

 • JMÉNO, PŘÍJMENÍ
 • DATUM NAROZENÍ A ADRESA – doplnit údaje Vašeho dítěte
 • STÁT – stačí uvést ČR
 • JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE – stačí uvést jednoho z rodičů, stejně jako jste již uvedli na přihlášce
 • ZAPISUJI UVEDENÉHO … NA ŠKOLNÍ ROK – 2019/2020
 • NÁZEV ŠKOLY, KÓD A NÁZEV OBORU – opište z rozhodnutí o přijetí, které Vám pošle střední škola
 • DATUM – podpisu
 • PODPISY
  • 1x zákonného zástupce
  • 1x žáka
 • ZRUŠENÍ ZÁPISU – nevyplňovat (až v případě, že budete přenášet zápisový lístek na jinou školu - VIZ NÍŽE)

Vzít zpět odevzdaný zápisový lístek se, až na výjimku, neumožňuje.

 • Výjimkou je případ, kdy je odvolání žáka proti nepřijetí úspěšné.
 • Dokladem pro zpětné vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
 • V takovém případě vyplníte druhou tabulku a odevzdáte střední škole.

 

Odvolání proti nepřijetí na SŠ

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí.

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí. Lhůta tří pracovních dní je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty, odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, doporučujeme ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.
Dodržení této lhůty stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání by musel ředitel školy zamítnout.

Ředitel školy může o odvolání rozhodnout sám v tzv. autoremeduře, to znamená, že odvolání v plném rozsahu vyhoví (zruší rozhodnutí o nepřijetí a rozhodne o přijetí uchazeče). Pokud však ředitel odvolání nevyhoví, musí ho předat do 30 dnů k rozhodnutí nadřízenému orgánu – krajskému úřadu.

Výše uvedený postup týkající se odvolání, se uplatní u škol zřizovaných státem, krajem nebo obcí. V případě, že se budete chtít odvolat proti rozhodnutí soukromé střední školy, je třeba se seznámit s postupem stanoveným onou konkrétní školou – soukromé střední školy postupují při vyřizovaní odvolání podle vnitřního předpisu školy.

Na odvolání není formulář, podává se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka, název školy, název oboru, podpisy zákonného zástupce a žáka) a důvody proč se odvolání podává. Na internetu lze nalézt možné vzory odvolání.