Horní menu

Příjmací řízení

Přijímací řízení 2022 

Bylo zveřejněno na: https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/333-ministerstvo-skolstvi-stanovilo-terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-2022

(jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory)

TYP OBORU VZDĚLÁNÍ

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

2. ŘÁDNÝ TERMÍN 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN 

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia

12. dubna 2022

13. dubna 2022

10. května 2022 

11. května 2022 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

19. dubna 2022

20. dubna 2022

 

******************************************************************************************************************

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 pro rok 2021/2022

Aktuálně k testování na přijímací zkoušky (k 13.4.2021):

Ochrana_zdravi_PZ_pro_ZS.pdf

Ochrana_zdravi_PZ_MZ_ZZ_ABS_2021.pdf

Testování zájemců před PZ v pátek 30. 4. 2021 ve 13:00 v přístavbě školy (vchod od Kamenného Vrchu).

 

Nově k 6.4. 2021: povinnost testování uchazečů o studium na středních školách před přijímacími zkouškami:

MO MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021.pdf

Opatření obecné povahy 4337_2021-7.pdf

 

***ve škole připraveny zápisové lístky k vyzvednutí***

Zájemce z řad uchazečů o studium na SŠ o testování, kteří konají přijímací zkoušky, otestujeme ve škole a rovněž vydáme potvrzení o absolvování (negativního) testu.

***************************************************************************************************** 

Dokumenty MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy z 15. 3. 2021:

PZ_metodicke_shrnuti_aktualit.pdf

JPZ_posunute_zkusebni_schema_2021.pdf

PZ_4337_2021-4_dodatek_OOP_zapisove_listky.pdf

PZ_platne_zneni_OOP.pdf

PZ_4337_2021-6_dodatek_OOP_prijimaci_rizeni.pdf

Úprava délky přijímacích zkoušek pro žáky s SPU dle § 13 zákona 353/2016:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-353

 

 

Aktuálně neoficiálně 10.3.: Ministerstvo školství představilo ve středu (10. 3. 2021) i změny ohledně přijímacích zkoušek. Jde ale pouze o posunutí termínů. Na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května. Původně měly být jednotné přijímací zkoušky mezi 12. a 15. dubnem. Loni se kvůli epidemii konaly místo dubna v červnu.

Oficiálně z MŠMT: Informace pro školy JPZ.pdf (10. 3. 2021)

 

 

Opatření obecné povahy MŠMT z 5. 1. 2021 k přijímacímu řízení na sšwww.edulk.cz

Schéma jednotné přijímací zkoušky 2021: www.msmt.cz/file/54758/

*************************************************************************************************************** 

***************************************************************************************************************

2020_Celková informace_přijímací řízení SŠ.pdf

2020 - Sdělení o termínech.pdf

2020 - Metodická informace pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami.pdf

2020 - Metodická informace_gymnázium se sportovní přípravou.pdf

2020 - Metodická informace - cizinci.pdf

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další neaktualizované informace:

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Uchazeč je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.

Pokud uchazeč po rozhodnutí o nepřijetí požaduje podat odvolání, je tak možné učinit do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy) podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Krajský úřad (případně Magistrát hlavního města Prahy) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy na základě § 183 odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu.

Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:

 • Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal); 
 • Datum;
 • Odvolání proti nepřijetí ke studiu;
 • Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru); 
  Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno;.
 • Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
 • Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
 • Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
  Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

 Jedna z možností přípravy na přijímačky:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

 

 

Jak vyplnit zápisový lístek

Instrukce k vyplnění zápisového lístku:

 • JMÉNO, PŘÍJMENÍ
 • DATUM NAROZENÍ A ADRESA – doplnit údaje Vašeho dítěte
 • STÁT – stačí uvést ČR
 • JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE – stačí uvést jednoho z rodičů, stejně jako jste již uvedli na přihlášce
 • ZAPISUJI UVEDENÉHO … NA ŠKOLNÍ ROK – 2019/2020
 • NÁZEV ŠKOLY, KÓD A NÁZEV OBORU – opište z rozhodnutí o přijetí, které Vám pošle střední škola
 • DATUM – podpisu
 • PODPISY
  • 1x zákonného zástupce
  • 1x žáka
 • ZRUŠENÍ ZÁPISU – nevyplňovat (až v případě, že budete přenášet zápisový lístek na jinou školu - VIZ NÍŽE)

Vzít zpět odevzdaný zápisový lístek se, až na výjimku, neumožňuje.

 • Výjimkou je případ, kdy je odvolání žáka proti nepřijetí úspěšné.
 • Dokladem pro zpětné vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
 • V takovém případě vyplníte druhou tabulku a odevzdáte střední škole.

 

Odvolání proti nepřijetí na SŠ

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí.

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí. Lhůta tří pracovních dní je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty, odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, doporučujeme ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.
Dodržení této lhůty stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání by musel ředitel školy zamítnout.

Ředitel školy může o odvolání rozhodnout sám v tzv. autoremeduře, to znamená, že odvolání v plném rozsahu vyhoví (zruší rozhodnutí o nepřijetí a rozhodne o přijetí uchazeče). Pokud však ředitel odvolání nevyhoví, musí ho předat do 30 dnů k rozhodnutí nadřízenému orgánu – krajskému úřadu.

Výše uvedený postup týkající se odvolání, se uplatní u škol zřizovaných státem, krajem nebo obcí. V případě, že se budete chtít odvolat proti rozhodnutí soukromé střední školy, je třeba se seznámit s postupem stanoveným onou konkrétní školou – soukromé střední školy postupují při vyřizovaní odvolání podle vnitřního předpisu školy.

Na odvolání není formulář, podává se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka, název školy, název oboru, podpisy zákonného zástupce a žáka) a důvody proč se odvolání podává. Na internetu lze nalézt možné vzory odvolání.