Horní menu

Opis a stejnopis vysvědčení

Opis vysvědčení

Škola vydá opis vysvědčení na základě písemné žádosti osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Opis se vydává jako kopie předloženého prvopisu, žadatel musí společně se žádostí předložit originál prvopisu vysvědčení.

 

Stejnopis vysvědčení

Škola vydá stejnopis vysvědčení na základě písemné žádosti o vydání opisu/stejnopisu osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Pokud žadatel požaduje vydání stejnopisu z důvodu změny jména, příjmení nebo rodného čísla, přiloží k žádosti o vydání stejnopisu prvopis vysvědčení a doklady o změně jména, příjmení a rodného čísla. Změna jména nebo příjmení se dokládá rozhodnutím příslušného správního úřadu o povolení změny jména a příjmení, popřípadě jeho úředně ověřeným opisem. Změna rodného čísla se dokládá v souladu s platným právním předpisem.

 

Předání dokumentu

Stejnopis nebo opis vysvědčení lze vydat pouze do vlastních rukou. Žádost musí být podána osobně či poštou a vlastnoručně podepsána. K vyzvednutí stejnopisu nebo opisu pro jinou osobu musí být vyzvedávající zmocněn žadatelem k zastupování úředně ověřenou plnou mocí.

Cena za vyhotovení

Za vyhotovení stejnopisu nebo opisu je stanoven poplatek ve výši 100,- Kč na úhradu vynaložených nákladů. Tuto částku lze zaplatit hotově v kanceláři školy při vydávání dokumentu.

 Ke stažení: Žádost opis_stejnopis vysvědčení