Horní menu

Školská rada

Výňatek ze školského zákona o školské radě:
Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ŠKOLSKÝ ZÁKON – Odkaz na stránky MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon

Školská rada pracuje ve školním roce 2015/2016 v tomto složení:

Předsedkyně:

Mgr. Olga Spálovská (za rodiče žáků školy)

Členové:

Ing. Marcela Křížková (za rodiče žáků školy)

Mgr. Ivana Hašková (za pedagogické pracovníky)

Eva Drdová (za pedagogické pracovníky)

Marie Vaňková (za Město Horní Cerekev)

Josef Plešák (za Město Horní Cerekev)

 

Volby do školské rady 2017